Naše služby

dreamstimeextralarge_30862071Mezi naše poskytované služby patří vše, co potřebujete Vy, Vaše společnost, počínaje administrativou a standardními účetními službami přes daňové poradenství, zpracování mezd  a audit až po personalistiku a navrácení daní ze zemí Evropské Unie. Jsme schopni Vám vypomoci se zakládáním společnosti. Většinu činností jsme schopni poskytnout online.

Vedení účetnictví České Budějovice

V rámci vedení účetnictví poskytujeme služby jako je  vedení hlavní knihy a účetního deníku, mzdovou evidenci, evidenci zásob a majetku, vedení pokladních a bankovních knih, vedení knih pohledávek a závazku, evidenci úhrad, vedení knihy jízd, zpracování účetní závěrky. Poskytujeme také tiskové a přehledové sestavy.

Vedení daňové evidence

Hlavní součást vedení daňové evidence je evidence příjmů a výdajů, dále také kniha pohledávek a závazku, evidence úhrad, evidence majetku, mzdová evidence, kniha jízd, evidence zásob, vedení pokladních a bankovních knih. Ze záznamů Vám náš daňový specialista sestaví daňové přiznání k dani z příjmů, DPH, dani silniční vyplní přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny a navrhne optimalizaci daní. V rámci daní se také specializujeme na navrácení daní ze zemí Evropské Unie.

Daňová přiznání

Daňový specialista pro Vás vyplní Přiznání k dani z příjmu právnických osob, k dani z příjmu fyzických sob, k dani z přidané hodnoty, k dani silniční. Samozřejmě jsme schopni vyplnit i jiná daňová přiznání na základě domluvy.

Kontrolní dohled

Na základě plné moci Vás zastoupíme při jednání se státními orgány, včetně průběhu kontrol.

Mzdy a personalistika

dreamstimeextralarge_22882615Poskytneme Vám vše z oblasti mezd a personalistiky – přihlášky a odhlášky zaměstnanců Vaší společnosti, evidenci pracovních smluv a dohod, přehled o docházce zaměstnanců, vypočteme mzdy a odvody, ročně vypočítáme daně zaměstnanců  a roční vyúčtujeme daně ze závislé činnosti a srážkové daně, evidujeme listy důchodového pojištění. Po domluvě zajišťujeme komunikaci se státními orgány .

Daňové poradenství

Náš daňový specialista Vám poskytne optimalizaci daní, navrhne strategii a plán, spolupracuje při formálních návrzích různých typů smluv bez daňového rizika, zastoupí Vás před správce daně a v případě potřeby interpretuje daňovou legislativu. Daňový specialista vypočte daňové povinnosti, případně vyčíslí daňové ztráty.